Poradna


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ KRNOV
Poradny civilizačních chorob MUDr. Karla Erbena

H O M O C Y S T E I N
pojem k zapamatování, na něm, víc než na čemkoli jiném závisí lidské zdraví.

Již 20 let měla česká veřejnost vědět, že je zbytečné umírat na infarkty a rakovinu, nebo se nechat trápit migrénami, depresemi, záněty žil, Alzheimerovou chorobou a dalšími civilizačními chorobami. Mladá generace měla již ze školy vědět, že lze dosáhnout otěhotnění přirozenějšími prostředky, než je asistovaná reprodukce a navíc bez nebezpečí rizikového těhotenství, nebo poškození plodu.
Farmaceutické firmy a s nimi část našich lékařů, si nepřály, aby se prostý občan dozvěděl o těchto možnostech a rozšíření těchto informací kladla všemožné překážky.
Je čas prolomit toto dosud existující informační embargo a dát všem lidem vědět, že mohou být zdravější a déle žít. K tomu patří i návod, jak toho dosáhnout.
Charakteristika homocysteinu (dale Hcy) z knihy autorů Halforda a Brallyho: “H Factor Solution”:

“Hcy je nejlepší předpovědní factor, který vám napoví, je-li vám předurčeno se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu, nebo naopak: zemřít předčasně trápen různými civilizačními chorobami!”

Toto vše a mnoho dalších informací, by se mělo podle přání farmaceutických firem utajit, a to jak před veřejností, tak I před lékaři.

Homocystein - mýtus, nebo objev, který působí pád starých mýtů?

Schoppenhauer se vyslovil o přístupu k významným vědeckým objevům v tom smyslu, že nejprve jsou ignorovány, pak zatraceny a nakonec bouřlivě přijaty. Podle toho a podle reakcí odborníků půjde u homocysteinu (Hcy) nejspíš o objev I. kategorie významnosti (t.č.ve 2. stádiu vývoje podle citovaného filosofa). Ale nepředbíhejme událostem, všechno ukáže čas.
Objevování významu Hcy začínalo nenápadně: Po roce 1962 přiznali lékaři této aminokyselině účast na vzniku vzácně se vyskytujícího vrozeného metabolického onemocnění homocystinurie. Po rozluštění této hádanky přišel Američan McCully s nápadem, že mezi patologicko-anatomickými nálezy v cévním řečišti u předčasně zemřelých mladých lidí s touto genetickou poruchou a mezi změnami v cévách starých lidí je nápadná podobnost.
Vypátral důkazy, že vyšší hladina Hcy je spojena s rychlejším rozvojem tepenné aterosklerózy a její tromboembolických komplikací a zformuloval homocysteinovou teorii aterosklerózy. Lékaři ji na velkém setkání Univerzity v Massachusets v roce 1976 nepřijali a jejich odmítání se rozšířilo do Evropy a trvá dodnes. Celá disertační práce by se dala napsat o psychologických a filozofických příčinách tohoto nezdůvodněného odmítání. Jsou i příčiny ekonomické, a ty jsou zajímavější jako důvod proč již s Hcy nepracuje celé zdravotnictví a proč se tyto poznatky nevyužívají ku prospěchu desítek milionů lidí na celém světě.
S dalším postupem zkoumání Hcy se objevily práce, které ukázaly, že škodlivé působení vyšších hladin Hcy v lidském těle se projevuje i v dalších klinických oborech mimo kardiologii. O tomto lékařském oboru lze říci, že Hcy odmítá jako jeden muž. V roce 2000 byl rozsah poznatků takový, že bylo možné rozšířit McCullyho teorii vzniku aterosklerózy a formulovat homocysteinovou teorii vzniku všech civilizačních onemocnění (CCH). To je český přínos tomuto výzkumu.
Postupem času se ukázalo, že nová teorie představuje naprosto konsistentní soubor perfektně logicky provázaných poznatků, mezi nimiž se neobjevil žádný, který by jakoukoli část nové teorie zpochybňoval. I epidemiologická sledování a vývoj zdravotního stavu různých populací daly nové teorii jednoznačně zapravdu. K tomu je třeba si ujasnit:
Postavení jakékoli teorie ve vědecké škále platných hypotéz vůbec nezáleží na vznášených námitkách odpůrců, pokud jim chybí podklad ve vědeckých argumentech. Je zajímavé sledovat, jak silný emocionální náboj mají námitky odborníků proti Hcy a teorii CCH a k tomu nulovou oporu v poznatcích vědy. Naopak: postavení teorie vzniku CCH je určeno testováním tvrdými daty několika tisíců provedených zkoušek. Je jen třeba, aby každý, kdo chce k teorii vzniku CCH diskutovat, z nich alespoň něco znal.
Publikované výsledky jsou svědectvím o neotřesitelně pevné platnosti přírodních zákonů, které rozhodují v případě CCH o tom, zda člověk onemocní, nebo zůstane dlouho zdráv. Respektování stejných zákonů je určující pro osud nemocného člověka: zda se jeho stav bude alespoň stabilizovat, či se dokonce vyléčí, nebo naopak, že jeho onemocnění bude pokračovat a možná ho i usmrtí.
Nejde o náhodu. Svoji perspektivu vývoje zdravotního stavu si každý může nejen zkontrolovat, dokonce si může i vybrat jaká bude. Jako pomůcka mu poslouží k posouzení tabulka s grafickým znázorněním vzniku a vývoje libovolné CCH. Do tabulky si lze promítnout účinnost každého léčebně využívaného prostředku. Projekce účinnosti léků, resp. cílových míst, do kterých zasahuje v buněčném metabolismu jejich působení, dovoluje předem určit jejich léčebné výsledky. Lidstvo dostalo možnost hodnotit, zda léky působí kauzálně, nebo symptomaticky.
Těmito lékařskými termíny rozumějme: postihuje lék příčinu (causa) choroby, nebo potlačuje jen některý její příznak (symptom) a příčina zůstává netknutá? Léky, které pacienti vidí v regálech lékáren je zbytečné nálepkovat. Jsou totiž jen tři látky, které se po dodání do těla mohou aktivně zúčastnit dějů přeměny Hcy v jeho buňkách a k jejich znalosti není nutná vysoká škola. Tyto tři vitamíny žádná farmaceutická firma do svých patentovaných léků nepřidává.
Všechno souvisí s metabolickou poruchou, která vzniká v lidských buňkách při nedostatku tří vitamínů: kyseliny listové, B6 a B12, nebo v důsledku poruchy v genech. Výjimečně se při jejím vzniku uplatňují i zevní toxické vlivy. Hlavní a nejčastější příčina vzniku metabolické poruchy je nedostatečná dodávka těchto mikronutrientů do buněk. Při ní se přerušuje metabolizace vznikajícího Hcy na další látky; Hcy se hromadí v krvi a začne se projevovat jako toxická látka. Tento stav postihne v životě, dříve, nebo později, každého člověka, který buňkám tyto vitamíny nedodává. Proto se vyplatí hladinu Hcy sledovat a cílevědomě snižovat.   
Informace převzaty od autora MUDr Karla Erbena

Pro více informací  
Pište :    info@sekan.cz
Volejte : Milan Dominik Šimčák,  +420 602 761 008