EsTeck Spincom

EsTeck představuje dramatický pokrok v dnešních neinvazivních zdravotnických technologiích.  Tato patentovaná z USA  lékařská měřící technika nemá konkurenci.

V USA  schváleno certifikací FDA. v EU schválení CE 0459

Používané již ve více než 25 zemích světa.

EsTeck  je vědecky ověřené skenovací zařízení, které umožňuje rychle (cca za 5 minut) a neinvazivně posoudit celkový zdravotní stav těla a všech důležitých orgánů a to na mikroskopické úrovni. Zařízení skenuje všechny důležité orgány v těle. To znamená, že můžeme snížit riziko možných závažných onemocnění a detekovat např. diabetes, srdeční problémy, onemocnění páteře a další onemocnění kdekoli v těle a to i ta, ke kterým je pacient náchylný nebo jimiž je ohrožen – jde tedy o dokonalý nástroj v preventivní medicíně. Dále může sloužit k přesnějšímu rozhodování o léčebném plánu.

Kombinace  diagnostiky EsTeck a  léčebných možností  Spinovou technologií se tak dále zdokonalila.

Metoda  Spincom 2016 pracuje s elektrony. Hlavní role elektronů v těle je přenos energie. Stále se díváme na děje v organismu jako na děje biochemické. Svět se ale čím dál tím více dívá jako na děje energetické. Převažuje tak pohled fyzikální nad biochemickým. Zkrátka se snažíme pochopit a ovlivnit fungování organismu a našeho těla a jeho problémů o řád výše na úrovni fyziky.

Na úrovní energie a tam musíme narazit na elektron. Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem. Elektrony tvoří obal atomu kolem atomového jádra. Elektrony jsou nositeli náboje při vedení elektrického proudu Elektrony jsou (společně s protony a neutrony tvořícími atomová jádra) základními stavebními částicemi hmoty, neboť tvoří elektronový obal atomu, který má rozhodující vliv na chemické vlastnosti atomu a jím tvořené látky. Chemické změny  jsou tak důsledkem pohybu elektronu. Proč tedy se nezaměřit místo změn na chemické rovině rovnou  na  změny v rovině energii. Osobně v tom vidím budoucnost medicíny.

V těle se to děje naprosto shodně. Oxidace  cukru, tuku a bílkovin  je jejich rozpad. Při tomto rozpadu se ale získává energie, kterou jsou buňky schopny  využít pro svůj  život.

Oxido  redukční pochody  mají být vyrovnané, proto že energie nemizí jen  se transformuje . Elektrony  se tudíž  neztrácí jen přejdou od jednoho  atomu  ke druhému či naopak.
Přenos elektronů tak uvolňuje velké množství energie. Na poměru oxidace a redukce  záleží jak dlouho budeme rezavět, než se rozpadneme  úplně.

Metoda Spincom 2016 se právě tímto  zabývá a snaží se  v nemocných tkáních kde převažuje oxidace a je  jedno jestli jde o zánět ,nebo nádor dodat  do tkání elektrony a zvýšit tak poměr redukce. Nemoc  je zvýšený poměr oxidace k redukci  regenerace  je zvýšený poměr redukce k oxidaci.

Právě dodáním elektronů ve spinovém poli se toto daří. Tělu se tak dává možnost zvýšit schopnost regenerace-opravy poškozených tkání. Tento proces má pak za následek rychlejší uzdravení.

Diagnostika EsTeck umí ukázat zda převažuje oxidace či redukce. Metoda Spincom 2016 pak umí tuto ev. nerovnováhu srovnat.

Informace z Wikipedie :
„Magnetické pole Země či geomagnetické pole je indukované magnetické pole v určitém prostoru okolo Země, ve kterém působí magnetická síla generovaná geodynamem uvnitř Země. Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometrů daleko od planety. Na přivrácené straně ke Slunci je ale vlivem slunečního větru zmáčklé a na odvrácené pro změnu protáhlé. Jde o důležitý jev pro ochranu biosféry respektive pozemského života na povrchu.“  


Metoda ASM používá proto speciální generátory, které  generují  zbytkové reliktní záření. Je o hodně rychlejší a obsahuje jen asi 4% elektromagnetických a gravitačních vln. Proto se dá říci, že je antigravitační.

Princip ASM je v tom, že tato medicínská technologie musí zajistit, aby v místě regenerace organismu bylo ekvipotenciální prostředí (eliminovaná účinnost zemského pole) a zároveň musí tato technologie pracovat v torzním neboli spinovém poli (v poli, které daleko rychlejší než pole elektromagnetické), už jen proto, aby stačilo vytvořit ekvipotenciální rovinu pro očekávanou regeneraci).

Už ze školy víme, že struktura světa se skládá ze čtyř úrovní reality: pevných látek, tekutin, plynů a pole s elementárními částicemi (plazma).
Teorie G. I. Šipova - myšlenka pole s elementárními částicemi - s matematickou přesností dokázala, že rovin skutečnosti je celkem sedm. Čtyři výše uvedené úrovně vytvářejí hrubý materiální svět, zatímco ony tři "nové" představují úrovně jemno hmotného světa.
Pátou rovinou se stala oblast fyzikálního vakua, šestou pak rovina prvotních torzních polí a sedmou oblastí absolutní nic.

Dnes jsou vědecké práce G. I. Šipova dobře známé ve všech světových odborných kruzích. V roce 1998 byl v USA zvolen osobností roku a Americký biografický institut ho dokonce zařadil mezi 500 nejvlivnějších jedinců 20. století. 
Mladý francouzský matematik Elie Cartan v roce 1913 prohlásil, že v přírodě musí existovat pole, které vzniká otáčením. Ve 20. letech zveřejnil řadu prací o této problematice sám Albert Einstein, v 70. letech 20. století pak byla zformulována teorie Einsteina-Cartana, která se stala základem teorie torzních polí (polí otáčení, svinutí). Zdroj prvotního pole torza představuje rotace soustavy elementárních částic. S otáčením se lze setkat všude: Kolem jádra rotují elektrony, jádro se otáčí kolem vlastní osy, planety okolo Slunce...

Obecně lze říci, že se vlastně otáčí všechno – i sluneční soustavy, galaxie, sám vesmír a dokonce i časoprostor je svinutý. Každý prvek rotace (malý i velký) vytváří vlastní pole torze (elementárních částic, atomů, molekul, lidí, planet a podobně), jež se v kosmickém prostoru prolínají, a vytvářejí tak informační pole vesmíru neboli pole vesmírného vědomí. Tímto odvážným tvrzením dávají vědci za pravdu mystikům, kteří odjakživa používali termín Kosmické Vědomí, Univerzální Mysl a podobně k tvrzení, že za určitých podmínek se lze s tímto informačním polem sjednotit a vyzvednout informace, které byly doposud neznámé.
Věnovat se těmto polím umožnily poznatky z kvantové fyziky a je jen dobře, že pronikají do praktické medicíny.

Nepoznal jsem zatím nic jiného, co tak podporuje regeneraci buněk jako ASM.

Spinová regenerace

Zcela nová unikátní medicínská technologie

Tato nová medicínská technologie není založena na tzv. „alternativních metodách“. Zcela naopak, je přísně vědecká, s tím, že do klinické praxe zavádí to, co zatím medicínští odborníci zpravidla ignorují.

Příkladem mohou být i výzkumné práce oceněné Nobelovou cenou za fyziku v roce 1978, hovořící o zbytkovém záření (vlnění). Zbytkové záření je speciální kosmické záření, které je v celém kosmu a prochází vším co ve vesmíru existuje (tedy i organismem, jeho segmenty, imunitním systémem, mozkem, buněčnou membránou, ale i lékem, v chemické nebo jiné podobě atd.).

Základem nové technologie je změněná představa funkce buněčné membrány. Je jasné, že
buněčná membrána odděluje vnitřní a venkovní prostředí buňky. Z uvedeného vyplývá, že
venkovní, vnitřní prostředí i vlastní buněčná membrána mají dvě struktury :  zbytkové vlnění a jeho kondenzaci. Z toho je vidět, že společným „jmenovatelem“ vnitřního a venkovního prostředí, včetně oddělující buněčné membrány, je zbytkové záření, případně nějak modulované zbytkové záření. Potom je nutné se tímto zářením zabývat a ne je ignorovat (jak to stávající medicína dělá).

Nová medicínská technologie, jako jediná, existenci toho záření vnímá, respektuje a k regeneraci organismu používá.

Jde o zcela nový princip léčby. Nemocnou  tkáň neničit,neoperovat, neozařovat či jinak  nezabíjet, ale zregenerovat poškozené tkáně  ve tkáně zdravé. Vzniká tak zcela nová medicína. /resp stará, ale zapomenutá/

Zlatá pravidla nové medicíny

  1. Každá struktura v kosmu, tedy i živý organismus, je obklopena přirozeným kosmickým zářením
   na pozadí. Toto „kosmické pozadí“ je definováno jako tzv. reliktní záření (zbytkové záření), které izotropně přichází z otevřeného vesmíru, a to ze všech směrů (viz práce oceněné Nobelovou cenou za fyziku rok 1978).

  2. Živý organismus má dvě základní struktury: reliktní záření + jeho kondenzovaná složka (hmota – vlastní živý organismus). To vše můžeme zjednodušit na výrok „existuje organismus a jeho pozadí, které může mít vlnový i částicový charakter“.

  3. Základem toho co odlišuje organismus od jeho okolí je skutečnost, že zbytkové záření je všude, v každém bodě prostoru našeho trojrozměrného chápání. To ve skutečnosti znamená, že vzdálenost mezi dvěma body v pozadí organismu (zbytkovém záření), je v našem trojrozměrném chápání prostoru nula, a to bez ohledu kde se body nacházejí.

  4. S odkazem na předcházející body textu se dá logicky odvodit stav, že živý organismus i jeho segmenty existují ve dvou úrovních:
      - úroveň zbytkového vlnění
      - úroveň fyzické existence organismu, včetně jeho segmentů

  5. Složky naznačené v bodu 4 jsou vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. Jedna struktura odráží stav druhé struktury s tím, že stav zbytkového záření je prioritní.

  6. Potom vlastní život organismu (i jeho dynamické proměny) je pouze dynamickou výměnou forem energií mezi danými strukturami

Po zvážení daného stavu v medicíně v kontrastu naznačeného paradigma je zřejmé, že celá
medicína, včetně celostní i alternativní medicíny má mnoho hrubých chyb nebo omylů.
Regenerace nemocných buněk je zkrátka možná Z hlediska energií je nemocná tkáň zkrátka jen jiná forma energie. Energie je nezničitelná, jen se různě transformuje. Nemělo by proto nikoho překvapit, že transformace na zdravou tkáň je uskutečnitelná. Pomocí reliktního-zbytkového záření se navíc tato teorie stala realitou. Metoda Spine medicine systém Moravaje toho důkazem /SMSM/.

Spincom 2016

je vylepšená technologie základní řady ASM. Technologie poznání procesů oxidace a redukce  tak opět pokročila.

Celá technologie je nyní bezdrátová. To umožňuje zcela volné nakládání s elektrodami dle potřeb klienta.

Sestava také umožňuje zpřesnit léčbu po diagnostice na EsTecku. Tato technologie umí nefyziologické buňky přeměnit na fyziologické. Nefyziologické buňky ztratily volné elektrony, neboli si zvýšily oxidaci. Spincom 2016  umí tuto odchylku v regulaci  napravit. Zasahuje tak do regulace  oxido-redukčních dějů.  Připomínám, že oxidace  je ztráta elektronů, stáří, nemoc. Redukce je návrat elektronů, omlazení, regenerace,uzdravení.
Navíc se pomocí speciálního zvuku mozek klienta vyladí do Alfa vln a tak se umožní odstranit  non placebo efekt z vyslovené diagnózy.

Proces léčby je velice komfortní. Klient jen leží pohodlně na lehátku obklopen elektrodami a se sluchátky na uších.

Nové poznatky  o stavbě elektronu umožnily  sestavit novou terapii.

Většina textu použita  od autora pana Milana Zkoutajana.